Kompetencia alapú munkafüzet matematikából 2. osztályosoknak

Megjelent a Kompetencia alapú munkafüzet matematikából 2. osztályosoknak című újdonságunk.

 

Kiadványunkat ajánljuk tanár kollégáknak előkészítő, felzárkóztató vagy általános tanórák megtartására, iskolai könyvtáraknak és természetesen a diákoknak gyakorlásra.

E könyvünk a matematikai kompetencia fejlesztését segíti elő játékos, érdekes és változatos feladataival. Megoldókulcs is tartozik újdonságunkhoz, amit a www.felvesznek.hu/letoltesek weboldalról lehet letölteni.

 

Kedvező ára (1190 Ft) miatt rövid megjelenési ideje óta nagyon keresett könyv lett Kiadónk köreiben, így Önnek is bátran ajánlom beszerzésre.

Bővebb információt a www.felvesznek.hu honlapunkon szerezhet, belelapozhat egyéb és e könyvünkbe is, illetve könnyedén rendelést is adhat le, melyet 2-3 napon belül kézhez is kaphat!

Tovább »

Kompetenciamérés 2010!

„A 2010-es kompetenciamérésre május 26-án, szerdán került sor, amikor is minden 4., 6., 8. és 10. osztályban a diákok megírták az eléjük tárt teszteket.

A mérés mindig két tantárgyhoz köthető: matematika és magyar. Ezen tárgyakon belül a diákoktól nem konkrét, begyakorolt, megtanult feladatokat kérnek számon, hanem azt akarják kideríteni, hogy a megszerzett tudást hogyan tudják alkalmazni a különféle logikai (matematika) és szövegértési (magyar) feladatokon keresztül.

Az, hogy milyen típusfeladatok fordulnak elő egy kompetenciamérésen, vagy hogy hogyan lehet – valamilyen szinten – gyakorolni, felkészülni rá, arra a következő honlapot tudnám ajánlani: www.felvesznek.hu.

E honlap az MRO HISTORIA Könyvkiadó tulajdona, amely Kiadó többek közt a kompetenciamérésre is adott ki felkészítő könyveket minden osztály számára.

A sikeresen megírt teszteket az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya javítja, teszi közzé és egyúttal ők is készítik el minden évben a feladatlapokat.

Fontos, hogy a kompetenciamérés minden diák, és ezáltal iskola számára jól sikerüljön, hisz egy intézmény oktatását, színvonalát stb. nem máson, mint a diákokon lehet lemérni!”

 

Üdvözlettel:

’egy – az idei mérésben résztvevő – pedagógus’

 

 

Tovább »

Egy százalék? Igen, csak 1%!

Egy százalék? Igen, csak 1%!

Tovább »

Közeleg a kompetenciamérés!

Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény 4., 6. és 8. osztályosoknak című kiadványaink 2007-ben egyedülálló könyvekként jelentek meg a piacon. A megjelenéstől számított eladási darabszámok Kiadónk várt elképzeléseit is meghaladták. Újdonságként megjelentek e könyvek II. kötetei is, melyek szintén nagy népszerűségnek örvendenek a vásárlók körében.

A kompetenciaméréseket az iskolákban a diákok minden év májusában írják. (Idén 2010. május 26.) A mérés eredménye befolyásolja az intézmény presztízsét, a következő évi támogatást, illetve tájékoztatja őket arról, hogy a diákjaik milyen tudásszinten állnak, ezért számukra fontos a könyvek beszerzése.

Minden olyan diák, tanár kolléga vagy előrelátó szülő figyelmébe ajánlanám weboldalunkat, a www.felvesznek.hu-t, aki szeretné, hogy e mérés jól sikerüljön, hiszen, mint említettem, sok múlik e teszt megírása során.

Kompetenciás kiadványaink teljes ára csupán 987 Ft, mely eléggé csekély összegnek bizonyul, de állandó akciókat hirdet Kiadónk, így a folyamatos honlap látogatás elengedhetetlen.

Üdvözlettel:

 

Vincze Zsolt

 

Tovább »

A kompetencia alapú óvodai programcsomag elemei

A pedagógiai fejlesztés célja az óvoda-iskola való átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása; az inkluzív pedagógiának, az együttélésnek az elterjesztése; a játéknak mint a fejlesztés céljának és eredményének a megjelenítése; a játék – érzelem – erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése.
A pedagógiai fejlesztés feladata olyan választható témák (komplex fejlesztési tervenként), tevékenységi körök (játék, munka, tanulás), szervezeti keretek (frontális, csoportos, egyéni), differenciálási eljárások (szervezési módok és/vagy feladatrendszer) és munkaformák (frontális és csoportmunka, ezen belül homogén, illetve heterogén csoport, valamint egyénre szabott munka) ajánlása, amelyek a pedagógiai fejlesztés célját szolgálják.

A pedagógiai fejlesztés folyamatának jellemzője a komplexitás. A képességfejlesztés az elsődleges, ennek szolgálatába állítottuk az összes nevelési területre kiterjedő, úgynevezett törzs- és kiegészítő anyagot. A kettő értéke kumulálódik. Az integráló nevelési területek – megegyezően az ONAP-pal – a külső világ tevékeny megismerését segítik, ezen belül a matematikai, az anyanyelvi, az irodalmi nevelést és a vizuális tartalmú tapasztalatokat erősítik. Ezek a nevelési területek adják a törzsanyagot. Kiegészítő anyag a Környezeti játékgyűjtemény, a Bábgyűjtemény, a Zenevarázs, mely új utakat jelöl ki az óvodai zenei nevelés terén és a Segédletek (Dramatikus elemeket tartalmazó játékok, Mozgásos játékok, Pedagógiai játékgyűjtemény, Játékajánló).

Forrás: Szilágyi Ildikó: Óvodai nevelés

Tovább »

Kompetencia alapú oktatás

2000-ben, az OECD kezdeményezésére 15 éves diákok körében végezték el az első PISA (Program for International Student Assesment/folyamatos értékelés) felmérést, a 2000-es évben az olvasás-szövegértés képességének vizsgálatára.

A felmérés -szándékai szerint- a társadalmi szempontból értékes, hasznosítható tudást méri, azt, hogy a fiataloknak milyen tudásra van szükségük önmaguk fejlesztéséhez.
Ezért az iskolai tananyagtól eltávolodva, életszerű, komplex helyzetekben alkalmazható tudást mér.

A PISA-felmérés elmélete szerint csak az értelmes, megértett, átélt tudást lehet felidézni. A tananyag reprodukálására korlátozódó tudás ugyanis nem segíti az egyént önmaga fejlesztésében, személyisége kiteljesítésében.

Oktatástudományi kutatások alapján új tudáskoncepciót vezetett be, melyben a műveltség (literacy) és a kompetencia (competence) fogalma élesen elkülönül. A műveltség ezek szerint a kulturális beágyazottsággal, társadalmi meghatározottsággal függ össze, míg a kompetencia pszichikus folyamat, az értelmi képességek szerveződésével a középpontban: a képességek és készségek rendszerré szerveződését jelenti.

A PISA bevezette a kereszttantervi kompetenciák fogalmát, melyek nem egyetlen tantárgy tanulása alapján alakulnak ki, hanem számos iskolai tevékenység során fejleszthetőek, és az iskolázás legáltalánosabb céljai közé tartoznak. Azaz, az iskoláknak ezen kereszttantervi kompetenciák fejlesztését is célul kell kitűzniük.

Forrás: okm.hu, oki.hu

Tovább »

Kulcskompetenciák tantárgyak szerint

Magyar

Szövegértés, írásbeli szövegalkotás, fogalomhasználat, képesség az önálló ismeretszerzésre: jegyzet és vázlat készítése előadásról és írott szövegről, különböző forrásokból, forrásjelölés, idézet, verbális és vizuális információk(pl. illusztráció, tipográfia) együttes kezelése, célszerű gyűjtése, rendszerezése, felhasználása (pl. bizonyításban, magyarázatban, érvelésben), az információ értékének, jelentőségének felismerése, az információ-felhasználás néhány normája és etikai vonatkozása - önálló jegyzetkészítés a szövegelemzés eljárásaira építve (pl. kulcsszavak kiemelése, szerkezeti tagolás), az összefoglalás eljárásainak alkalmazása (lényegkiemelés, adatok rendszerezése, álláspontok elkülönítése, időrend követése).

 

Matematika

Matematikai modellalkotás, szövegértés, problémamegoldás, megfigyelő- és elemzőképesség, nyelv logikai elemeinek helyes használata, testek, síkidomok csoportosítása, elemek sorbarendezése, összefüggések felismerése, felírása, sorozatok készítése, ábrázolása, adatok gyűjtése grafikonról, diagrammokról, arányossági kapcsolatok felismerése, ábrázolása, grafikus megoldási módszerek alkalmazása, arányos következtetések, százalékszámítás, fontos és felesleges adatok kiszűrése, adatok alapján összefüggések megfogalmazása.

Tovább »

Május végén ismét kompetenciamérés

Az idén 8. alkalommal mérik fel az iskolák a kulcskompetenciákat – a logikai és szövegértési képességeket – a 6. 8. és 10. osztályosok körében. A felméréssel azt vizsgálják, hogy a diákok hogyan tudják hasznosítani és alkalmazni a már elsajátított ismereteiket. A kompetenciamérés eredményéről minden iskola visszajelzést kap és ezzel objektív képet kap teljesítménye színvonaláról, erősségeiről, gyengeségeiről e két tudásterületen.

 

Tovább »

4 kérdés és válasz a Waldorf-iskoláról

Kik járhatnak Waldorf-iskolába?

A Waldorf-iskolák minden gyermek számára nyitva állnak, teljesen függetlenül vallási, nemi és egyéb hovatartozástól, a szülők aktuális anyagi helyzetétől. A leendő elsősök egy játékos, az iskolaérettséget vizsgáló felvételin vesznek részt. Természetesen más iskolák magasabb évfolyamaiból is érkezhetnek gyermekek.

Ki volt Rudolf Steiner, és mi köze a Waldorf-pedagógiához?

Rudolf Steiner filozófus és szellemtudós 1861-től 1925-ig élt, és működése merőben új minőséget hozott a mezőgazdaság, a művészet, a szociális élet, a gyógypedagógia és a pedagógia területén egyaránt.
Az első Waldorf-iskolát 1919-ben Stuttgartban hozta létre, Emil Molt, a Waldorf Astoria cigarettagyár haladó szellemű és szociálisan érzékeny tulajdonosa felkérésére, a gyárban dolgozó munkások gyermekei számára. A Steiner által kidolgozott pedagógia - a gyermekek és fiatalok életkori sajátosságait teljeskörűen szem előtt tartva - a nevelés művészetét kívánja megvalósítani, tág teret adva a személyiség fejlődésének.

Szükséges-e  zenei vagy egyéb tehetség a Waldorf-iskolához?

Az iskola legfőbb jellemzője, hogy minden irányú tehetség megélheti a kiteljesedés lehetőségét, ugyanakkor a festés, faragás, agyagozás stb. közben nem a végeredmény az igazán fontos, hanem az alkotás folyamata, melynek során a gyermekek sok egyéb képessége is fejlődik. A Waldorf-pedagógia legfőbb célja a gyermek értelmi és alkotó erőinek harmonikus kibontakoztatása.

Igaz, hogy többnyire tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek mennek Waldorf-iskolába?

Ez egyáltalán nem igaz, hiszen a „problémás“ gyermekek jelentkezésekor az osztálytanítók az egész osztályközösség érdekeit mérlegelik, és ennek alapján döntenek a felvételről. Az is fontos szempont, hogy ezek a gyerekek megkapják a szükséges egyéni fejlesztést is. Egyébként nincs eltérés az állami iskolákhoz képest a különböző adottságú gyermekek arányát tekintve.

Forrás: Nyíregyházi Waldorf Iskola

 

Szeretné, ha gyermeke zökkenőmentesen kerülhetne álmai középiskolájába? Segítse felkészülését az M. R. O. HISTORIA Könyvkiadó felvételire felkészítő kiadványaival! 

Tovább »

Educatio

Tovább »

"Második esély" program

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 600 millió Ft-os európai uniós pályázatot hírdetett meg középiskolák és gimnáziumok részére, mellyel a középiskolai érettségivel nem rendelkező, iskolákból lemorzsolódott fiatalokat támogatnák érettségijük megszerzését segítő programokkal. A vissza nem térítendő támogatás összege iskolánként 35-51 millió Ft között lehet. A program célja, hogy egyéni tanulási formák bevezetésével csökkentsék a tanulási kudarcot, a tanulók lemorzsolódását, és a tanárok képesek legyenek arra, hogy ismét bevonják az iskolarendszertől eltávolodott diákokat az oktatásba. Ezt segítendő, a pályázaton elnyert összeget a pedagógiai munkát támogató szolgáltatások vásárlására lehet felhasználni, mint például egyéni fejlesztési képzésekre, készségek-és képességfejlesztő programok szervezésére. A pályázat részleteiről bővebben a www.nfu.hu oldalon olvasható.

Metropol

Kökényesi Évi

 

Tovább »

Idézetek a tanításról

"Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében."(Rudolf Steiner)

 „ Az oktatás célja, hogy a fiatalokat felkészítse arra, hogy tudják magukat tanítani életük során” (Robert Hutchins

 „A tanár minél többet tanít, a diák annál kevesebbet tanul. A tanítás zavarja az elsajátítást.” (Carl Rogers)

 „Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.” (Edgar Allan Poe)

 „A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.” (John Dewey)

 „Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.” (Örkény István)

Tovább »

Segítség a felméréshez

 

 Kompetencia alapú feladatsorok magyarból 3-4. osztályosoknak

A kompetencia alapú oktatás semmiképpen sem egy divathullám, nem egy újabb „őrület”. Sokkal inkább egy oktatási szemlélet. Sorozatunk harmadik és negyedik osztályosoknak szóló darabja elsősorban az anyanyelvi kompetencia fejlesztését célozza. A könyv célja, hogy a kisdiákok ne csak a betűk olvasását gyakorolják, hanem a történetek, az olvasmányok lényegét, szépségét is megismerjék. Kötetünket a hagyományos kategóriák keretein belül állítottuk össze: az elbeszélő típusú szövegeket a magyarázó, majd a dokumentum típusú olvasmányok követik.

Ára: 890 Ft

Megrendelhető többek között a www.felvesznek.hu oldalon!

 

Tovább »

Educatio kiállítás a SYMA Sportcsarnokban

Január 22-én és 23-án került megrendezésre az Educatio 10. Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás a SYMA Sport- és Rendezvényközpontban. A kiállítás elsősorban azoknak a középiskolás diákoknak nyújtott segítséget, akik felsőoktatási intézménybe szeretnének készülni. Itt találkozhattak hazai és külföldi egyetemekkel, nyelviskolákkal, ahol tájékozódhattak a felvételi lehetőségekről, a képzési rendszerről, szakokról, tanulmányi és szociális juttatásokról, kollégiumi elhelyezésről. A kiállításon háttérintézmények, tankönyvkiadók, tanszergyártók és forgalmazók is képviseltették magukat közel tízezer négyzetméteren. A felsőoktatási intézmények standjai egymással is versenyeztek, és a kiállítás végén a legötletesebb és leginnovatívabb standok díjazásra kerültek.

Tovább »

Általános információk- avagy mi is az a kompetenciamérés?

 

Az először 2001 őszén megrendezett országos kompetenciamérés jövőre, 2010-ben nyolcadik alkalommal méri fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának körében a szövegértési képességeket és a matematikai tudást. A mérésben alkalmazott feladatok nem a tankönyvek által közvetített tudás elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai tudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérés tartalmi kerete - amely meghatározza a kompetenciamérés feladataiban alkalmazásra kerülő műveleti területek belső arányait, az egyes kompetenciaterületek egymáshoz viszonyított mértékét, az alkalmazott feladatok típusait, a kérdések típusainak arányát, illetve az alkalmazott szövegtípusokat -, a közelmúltban jelent meg immár jogszabályba építve, hiszen a 3/2002 OM rendelet, a közoktatás minőségbiztosításáról 2007 április óta tartalmazza mindezeket.

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírja, az eredményekről a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontig minden iskola visszajelzést is kap. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyenge pontjaikat e két felmért tudásterületen. A mérési eredmények megismertetése az iskolákkal az alkalmazásképes tudás jelentőségének felismerésére és a javítás igényének erősítésére is alkalmas. Az évről-évre ismétlődő mérési eredmények a módszerek eredményességének mutatói is lehetnek az elkövetkező években.

A 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdőívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya végzi.

Forrás: OKM

 

Tovább »

Rólam

Blogroll

  • Nincsenek kedvenc blogok

Kedvenc szerzők

  • Nincsenek kedvenc szerzők

http://rss.kompetenciameres.blogter.hu/